gepost 07/06/2021

FOTOWEDSTRIJD #MIJNDORPMIJNTHUIS

WEDSTRIJDREGLEMENT

Wedstrijdreglement

Dit wedstrijdreglement bepaalt de regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor de fotowedstrijd #MIJNDORPMIJNTHUIS.

De wedstrijd wordt georganiseerd door Davidsfonds Beveren-Zuid, p.a. Lutgart Van Raemdonck (voorzitter) Ropstraat 9, 9120 Haasdonk.

ALGEMEEN

1. Deelnemen aan de fotowedstrijd is gratis

 

2. De fotowedstrijd staat open voor alle fotografen/ amateurfotografen, jong en oud.

 

3. Minderjarigen (i.e. personen die jonger zijn dan 18 jaar) hebben de voorafgaande toestemming nodig van hun wettelijke vertegenwoordigers (ouders of voogden) om deel te nemen aan de wedstrijd. Deelnemen aan de wedstrijd impliceert deze toestemming.

 

4. Er zijn 3 categorieën: monochroom, kleur en jonger dan 18 jaar.

 

5. Per deelnemer worden slechts 3 beelden aanvaard. Er worden geen gelijke of gelijkaardige beelden aanvaard in verschillende categorieën. Alle beelden moeten origineel zijn, reproducties of kopieën van bestaande werken kunnen niet. De foto’s moeten recent zijn (gemaakt in 2020 of 2021), oudere foto’s uploaden is niet toegestaan.

 

6. Elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen, alle foto’s dienen dus op hetzelfde moment via de website te worden verstuurd. Deelnemers die hierbij eventueel problemen zouden ondervinden, kunnen dit melden in het contactformulier en de foto’s afzonderlijk doorsturen, of opteren voor een verzending naar info@davidsfondsbeverenzuid.be via wetransfer.com

 

7. Door deel te nemen verklaart de fotograaf dat hij/zij

 • de auteur is van het beeld/de beelden die hij/zij voorlegt
 • de houder is van de rechten van de betroffen beelden
 • de toestemming heeft gekregen van de personen die op de beelden herkenbaar zijn, en samen met hen, Davidsfonds Beveren-Zuid het recht geeft zijn/haar foto(‘s) te publiceren en te gebruiken in het kader van de fotowedstrijd, in de pers en gemeentelijke publicaties, bij activiteiten en in de eigen communicatiekanalen. Bij elke vorm van publicatie zal steeds de naam van de fotograaf vermeld worden.
 • Het reglement kent en ermee akkoord gaat.

 

8. Davidsfonds Beveren-Zuid en FRAGMA13 aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor mogelijke inbreuken op de auteursrechten van derden. Evenmin kan Davidsfonds Beveren-Zuid noch FRAGMA13 aansprakelijk worden gesteld voor eisen of klachten vanwege personen die op de foto’s voorkomen, deze aansprakelijkheid ligt bij de deelnemer.

PRAKTISCH

 1. INSCHRIJVEN voor de wedstrijd gebeurt via het online contactformulier op de website davidsfondsbeverenzuid.be. Daarbij worden volgende inlichtingen gevraagd:
 • Persoonlijke gegevens, contactgegevens
 • het aantal foto’s waarmee wordt deelgenomen
 • voor elke foto die wordt ingezonden: de titel van de foto, de categorie (kleur/mono/m) en eventueel nuttige commentaar over de foto-opname zelf, het onderwerp of de gelegenheid waarop de foto werd genomen.

 

 1. Via hetzelfde online contactformulier kunnen ook DE FOTO’S worden opgeladen, waarbij elk beeld als volgt moet worden benoemd:

                                               NAAM_Voornaam_fotonr_Titel_van_de_foto

                         Vb. JANSSENS_Ronny_ foto1/1_Zoals_het_klokje_thuis_klinkt

                         Vb. D_HONDT_Marie_Christine_foto2/3_Het_tuinpad_van_mijn_vader

 

       Opmerking m.b.t. het benoemen van de foto's

 • m.b.t de nummering van de foto’s: vermeld 1/1 bij deelname met 1 foto, 1/2 en 2/2 bij deelname met 2 foto’s, 1/3 en 2/3 en 3/3 bij deelname met 3 foto’s
 • Vermijd accenten en leestekens in naam en voornaam
 • Lever de beelden aan in JPG formaat, 1920 x 1080 px waarbij de langste zijde max. 1920 px bedraagt. En dit zonder marge, tekst of handtekening

 

 3. De wedstrijd start op 15 juni 2021 en wordt afgesloten op 25 augustus 2021 om 09u00.

VERDER VERLOOP

1. De ingezonden foto’s worden aan een eerste selectie onderworpen door de organisator. Deze eerste selectie heeft louter tot doel die foto’s uit de wedstrijd te weren die strijdig zouden zijn met de openbare zeden en/of de openbare orde en/of die schade zouden kunnen toebrengen aan het imago van de organisator en daarmee samenhangend deze fotowedstrijd.

 

 2. Vervolgens worden de geaccepteerde foto’s in de week tussen 25/08/2021 en 01/09/2021 anoniem op de website davidsfondsbeverenzuid.be geplaatst.

 

3. Van 01/09/2021 tot en met 19/09/2021 om 12u00 kan daar online worden gestemd op alle inzendingen met het oog op NOMINATIE voor de SHORTLIST van de PUBLIEKSPRIJS.

 

4Alle genomineerden (shortlist publieksprijs, juryprijzen) worden gecontacteerd door de organisator via het opgegeven e-mail adres. De genomineerden moeten binnen de twee weken reageren.

 

5. Bij onbereikbaarheid van de deelnemer kan de organisator de nominatie of de gewonnen prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal. Hetzelfde geldt wanneer de deelnemer zijn/haar prijs niet heeft geclaimd binnen de vooropgestelde termijn, en volgens de vooropgestelde wijze.

DE PUBLIEKSPRIJS

1. Na het afsluiten van de stemming online worden de 20 FOTO’S met het meest behaalde online stemmen weerhouden voor een SHORTLIST. Indien nodig, vb bij ex aeguo is de sterrrenrating online doorslaggevend.

 

2. De shortlistfoto’s worden tentoongesteld tijdens het DF-evenement Vers Geperst in de gemeentelijke polyzaal, Pastoor Verwilghenplein, Haasdonk op zaterdag 2 oktober van 12u00 – 16u00 en op zondag 3 oktober 2021 van 10u00-16u00.

 

3. Elke bezoeker aan het evenement kan ter plekke één stem uitbrengen op één van de genomineerde foto’s.

 

4. De publieksprijs wordt toegekend aan de foto die bij het afsluiten van het stemmen, op zondag 3 oktober 2021 om 16u00, de meeste stemmen behaalt.

DE JURYPRIJZEN

1. Voor de juryprijzen komen alle foto’s in aanmerking, dus niet alleen die van de shortlist.

 

2. De jury heeft geen toegang tot de identificatiegegevens van de fotografen en beoordeelt dus anonieme inzendingen. Zij kiezen in onderling overleg de winnaars in de categorieën monochroom, kleur en ‘jonger dan 18 jaar’.

 

3. De juryprijzen worden toegekend aan drie verschillende deelnemers.

 

4. De jury kan naast de prijzen ook ‘speciale vermeldingen’ toekennen.

 

5. De beslissingen van de jury zijn onbetwistbaar.

UITREIKING VAN DE PRIJZEN TIJDENS HET EVENEMENT VERS GEPERST

1. Alle inzendingen worden tijdens de duur van het evenement Vers Geperst doorlopend getoond via projectie op groot scherm.

 

2. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens het slotmoment van het evenement op zondag 3 oktober 2021 om 17u00.

 

3. De winnaars ontvangen elk een verrassingsprijs.

TOT SLOT

1. De organisatoren, de juryleden en hun partners zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.

 

2. Gegevens van deelnemers worden niet bewaard en worden enkel gebruikt bij het bepalen van de winnaars en het uitreiken van de prijzen.

 

3. De organisator behoudt zich het recht voor deze wedstrijd geheel dan wel gedeeltelijk te annuleren, uit te stellen, te verlengen, te verkorten of te wijzigen indien de omstandigheden daartoe nopen, zonder deze beslissing met redenen te hoeven omkleden en zonder hiervoor op enige wijze aansprakelijk gesteld te kunnen worden.

 

4. De organisator kan geenszins verantwoordelijk gehouden worden voor technische mankementen, gebrek aan netwerkverbinding of een mislukte deelname.

Dit wedstrijdreglement dateert van 1 juni 2021

Vertel anderen over ons. Deel deze webpagina met uw netwerk.